بستن
JUST RUN IT
موکاچینو 25 گرمی دبل چاکلت ایتالیایی جعبه 12عددی
امتیاز خرید این محصول : 24.818 امتیاز
برچسب ها:
افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه
901,710 ریال
افزودن به سبد خرید
قوانین و مقررات

1 آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکهای )موضوع مواد 2، 22 و تبصره ماده78 قانون نظام صنفی( تعاریف ماده1-تعاریف: 1-کسب و کار مجازی: واحد صنفی است که توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای ارائه محصول )کاال و یا خدمات( به طور مستقیم و یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به عمده فروشان، خردهفروشان و مصرفکنندگان از طریق ابزارهای ارتباط از راه دور از قبیل وب سایت و نرمافزارهای تجاری) اپلیکیشن(دایر شده باشد. 2 -بازاریابی شبکهای:یک روش فروش محصول است که شرکت بازاریابی شبکهای از طریق وب سایت خود افرادی را به عنوان بازاریاب به دور از مکان ثابت کسب برای فروش مستقیم محصوالت خود به مصرفکننده سازماندهی میکند، به نحوی که هر بازاریاب میتواند با معرفی بازاریاب دیگر به عنوان زیر مجموعه خود با ایجاد گروه فروش چندسطحی موجب گسترش و افزایش فروش گردد. 3 -شرکت بازاریابی شبکهای: شخص حقوقی است که محصوالت تولید خود یا شرکت مادر )دارنده بیش از05 درصد سهام و سرمایه( را به روش بازاریابی شبکه ای به فروش می رساند. 4 -بازاریاب: شخصی است که خارج از شرکت بازاریابی شبکهای در قالب قرارداد فیمابین از طریق فروش مستقیم محصوالت به مصرفکننده و یا با حمایت و آموزش بازاریابان زیر مجموعه بابت گسترش و افزایش فروش شرکت، مبالغ مشخصی را در قالب طرح سوددهی دریافت کند. 5 -طرح سوددهی: برنامه شرکت برای محاسبه و پرداخت درصدی از فروش محصوالت در قبال فروش شخصی و جذب، آموزش، مدیریت و راهبری گروه فروش به عنوان سود و حق کمیسیون و یا پاداش بازاریاب است. 2 6 -مصرفکننده: هر شخصی که در ازای پرداخت وجه با هدف غیرتجاری و صرفاً برای مصرف خود مبادرت به خرید محصول نماید. 7 –محصوالت مصرفی: کاال وخدمات مورد عرضه در بازاریابی شبکهای که در سبد مصرف قشر وسیعی از جامعه قرار دارد، چند بار در سال توسط مصرفکنندگان تجدید خرید میشود و مشابه آن در بازار وجود دارد. 8 -اتحادیه: اتحادیه کشوری که از واحدهای صنفی موضوع این آیین نامه براساس تبصره )8) ماده)22)قانون نظام صنفی تشکیل میشود. 9–کمیته نظارت: کمیته نظارت موضوع ماده )20 )این آییننامه. 11 -نماد اعتماد الکترونیکی: نشانهای است که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برابر مقررات به کسب و کار های مجازی با هدف ساماندهی، احراز هویت و صالحیت آنها بطور همزمان با صدور پروانه کسب اعطا میگردد. 11 -نماد بازاریابی شبکهای :نشانه پروانه کسب است که توسط مرکز اصناف و بازرگانان ایران برابر مقررات به وب سایت شرکتهای بازاریابی شبکهای به منظور ساماندهی، احراز هویت و صالحیت آنها بطور همزمان با صدور پروانه کسب اعطا میگردد. 12 -سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب اصناف)به نشانی: )iranianasnaf.ir 13 -سامانه اینماد: سامانه الکترونیکی اعطا نماد الکترونیکی)به نشانی:ir.enamad) بخش اول: کسب وکار مجازی ماده2 -دبیرخانه هیات عالی نظارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظفند ضمن اتصال سامانههای خود بدون نیاز به اخذ مدرک مجدد)مطابق ماده )3 )این آیین نامه(، امکان دسترسی طرفین به مدارک متقاضی و صدور همزمان پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیکی را فراهم نمایند. ماده 3 -مراحل صدور پروانه کسب: 2 -راهاندازی کسب وکار مجازی توسط متقاضی مطابق چک لیستهای مرکز توسعه تجارت 3 الکترونیکی. 2 -ثبت تقاضا توسط متقاضی در سامانه اینماد )ارجاع تقاضای کسب و کار مشمول قانون نظام صنفی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بالفاصله پس از ارزیابی و براساس فهرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران به سامانه اصناف(. 3 -بارگذاری مدارک مندرج در ماده )4 )این آییننامه توسط متقاضی در سامانه اصناف حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از قبول تقاضا. 4 -تکمیل پرونده مطابق ماده)4)این آییننامه توسط اتحادیه. تبصره- اتحادیه موظف است به طور همزمان از دستگاههای طرف استعالم مندرج در ماده)4 )این آییننامه استعالم نماید. 0 -صدور و تسلیم پروانهکسب )پس از تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصل آن( به متقاضی حداکثر ظرف پانزده روز و ارسال مشخصات پروانه کسب به سامانه اینماد. 6 -اعطای نماد اعتماد الکترونیکی همزمان با صدور پروانه کسب. ماده 4 -مدارک الزم برای صدور پروانه کسب: الف(–عمومی: 2 -ارائه نشانی دفتر کار یا اقامتگاه قانونی متقاضی. 2 -گواهی صالحیت شخصی از نیروی انتظامی. 3 -گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده)موضوع ماده )276 )قانون مالیاتهای مستقیم(. 4 -گواهی گذراندن دورههای آموزشی احکام تجارت و کسب وکار )موضوع بند)ن( ماده )35 )قانون نظام صنفی(. 0 -تاییدیه ویژگیهای تخصصی کسب و کار مجازی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی براساس قانون تجارت الکترونیکی و ماده )3 )اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی. تبصره- دارندگان پروانه کسب در فضای حقیقی که متقاضی فروش محصوالت واحد صنفی خود از طریق فضای مجازی نیز می باشند، برای دریافت پروانه کسب و کار مجازی و اینماد صرفاً 4 مکلف به ارائه این تاییدیه میباشند. 6-تصویر کارت ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و یا گذرنامه و پروانهکار برای اتباع خارجی. 8 -تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقایان کمتر از پنجاه سال سن یا گواهی اشتغال به تحصیل. ب(– اختصاصی: 2 -پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط، یا معرفی یک نفر واجد شرایط مذکور )برای صنوف مشمول تبصره ماده)23)قانون نظام صنفی(. 2 -مصوبه هیات مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت)برای اشخاص حقوقی(. ماده 5 -عناوین تخلفات و نحوه برخورد با مرتکبین آن: مجازات های بندهای )الف(، )ب( این ماده درصورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل آن، از سوی کمیته نظارت اعمال میگردد. الف(- اخطار کتبی: 2 -عدم ارائه اطالعات موثر در تصمیمگیری مصرف کننده جهت خرید یا قبول شرایط. 2 -عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده. 3 -عدم استفاده از واسط بادوام جهت ذخیره اطالعات مرتبط با معامالت. 4 -تحمیل شروط غیر منصفانه به مصرفکننده. 0 -تبلیغ خالف واقع. 6 -عدم تحویل به موقع کاالیا ارائه خدمت. 8 -عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف کننده(حداکثر ظرف مدت سه روز کاری(. 7 -عدم درج و یا اعالم نحوه تامین کاال. 9 -عدم رعایت قانون و مقررات صنفی و مصوبات کمیته نظارت. 5 تبصره- پس از ابالغ اخطار، دارنده پروانه کسب و کار مجازی موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به اصالح عملکرد خود اقدام نماید. درصورت عدم اصالح نسبت به تعلیق فعالیت وی برابر بند )ب( این ماده اقدام میشود. ب(- تعلیق فعالیت و نماد: 2 -عدم تامین کاال و یا ارائه خدمت) با رعایت ماده )39 )قانون تجارت الکترونیکی(. 2 -نقض حفاظت از دادههای مصرف کننده. 3 -عرضه کاالی غیر مجاز. 4 -تکرار و یا تعدد تخلفات مندرج در بند )الف( بیش از )3 )مورد در طول یک سال. تبصره1 -در زمان تعلیق، دارنده پروانه کسب حق ایجاد تعهدات جدید را نخواهد داشت، درصورتی که بعد از گذشت یک ماه از دوره تعلیق، دارنده پروانه کسب نسبت به اصالح عملکرد و تطبیق آن با مقررات اقدام کند، تعلیق خاتمه می یابد. تبصره2 -در صورت تکرار و یا تعدد تخلفات این بند حداقل مدت تعلیق فعالیت سه ماه خواهد بود، پس از اصالح عملکرد و گذشت مدت مذکور تعلیق خاتمه مییابد. ماده 6 -هرگونه تغییر در فرایند کسب و کار مجازی صرفاً با رعایت مقررات این آییننامه مجاز است. بخش دوم: بازاریابی شبکهای ماده7 -مراحل صدور پروانه کسب: 2 -ثبت تقاضا توسط متقاضی در سامانه اصناف. 2-بررسی صالحیت شخصی )اعضای هیات مدیره، سهامداران عمده و مدیرعامل پیشنهادی( انتظامی و ترافیکی دفتر شرکت توسط نیروی انتظامی و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت پانزده روز. 3 -بررسی طرح سوددهی توسط دبیرخانه کمیته نظارت)حداکثر ظرف مدت پانزده روز(. 4 -ثبت شرکت به صورت سهامی خاص با موضوع بازاریابی شبکهای با معرفینامه دبیرخانه کمیته نظارت. 6 تبصره- متقاضی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ معرفی نامه مذکور شرکت خود را نزد مرجع ثبت شرکتها ثبت و نسبت به بارگذاری روزنامه رسمی در سامانه اصناف اقدام نماید در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب میگردد. 0 -راه اندازی وب سایت توسط متقاضی مطابق چک لیست کمیته نظارت. 6 - صدور و تسلیم پروانهکسب )پس از تکمیل پرونده و تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصل آن( به متقاضی حداکثر ظرف پانزده روز توسط اتحادیه. 8 - اعطای نماد بازاریابی شبکهای همزمان با صدور پروانه کسب. ماده 8 -مدارک الزم برای صدور پروانه کسب: 2 -سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر شرکت. 2 -تاییدیه طرح سوددهی توسط دبیرخانه کمیته نظارت. 3 -مصوبه هیات مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و روزنامه رسمی ثبت شرکت با آخرین تغییرات. 4-گواهی صالحیت شخصی ) اعضای هیات مدیره و مدیر عامل پیشنهادی(، انتظامی و ترافیکی دفتر شرکت از طریق نیروی انتظامی. 0 -دارا بودن شرایط و مدارک بندهای)3(،)4(،)6)و)8 )ردیف)الف( ماده)4 )این آییننامه. 6 -داشتن واحد تولیدی به نام شرکت و ارائه پروانه بهره برداری آن. تبصره- پروانه کسب شرکت بازاریابی شبکهای با ارائه مدارک فوق به نام شرکت و با ذکر نام مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضاء به آدرس دفتر و نشانی وب سایت شرکت صادر میشود. ماده9 -در طرح سوددهی باید موارد زیر رعایت شود: 2 –اخذ هرگونه وجه و یا ما به ازاء برای ورود به شرکت بازاریابی شبکهای ممنوع است. 2 -حداقل میزان خرید ماهیانه بازاریاب برای واجد شرایط شدن دریافت حق کمیسیون و پاداش تعیین گردد. 3 -پرداخت هرگونه حق کمیسیون و پاداش باید بر پایه فروش محصول شرکت و نه جذب بازاریاب باشد و هرگونه پرداخت ناشی از فروش ابزارهای جانبی شرکت از جمله کاالهای نمونه فروش، ابزارهای 7 فروش، تبلیغ و آموزش ممنوع است. 4 -پرداخت حق کمیسیون و پاداش با توجه به شرح وظایف بازاریابها تا )3 )سطح محدود گردد. ) سطوح پرداخت باتایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل تعدیل است(. 0 -تجمیع حجم فروش بازاریاب و گروه فروش باید به صورت ماهیانه )حداکثر تا هفت روز پس از خاتمه هر ماه( محاسبه شود. 6 -پرداخت حق کمیسیون یا پاداش بازاریابان باید بصورت نقدی و غیر از محصوالت شرکت باشد. ماده11 -شرکت بازاریابی شبکهای موظف است نسبت به رعایت ضوابط زیر اقدام نماید: 2 -فروش محصوالت مصرفی مطابق فهرست ارائه شده و با رعایت ضوابط و قیمت فروش متعارف بازار. تبصره- شرکت موظف است قیمت و مجوزهای الزم برای محصوالت خود از جمله پروانه بهداشتی و استاندارد را طبق مقررات اخذ نماید و در هر حال قیمت محصول نباید از قیمت متعارف بازار باالتر باشد. 2 -انعقاد قرارداد با بازاریابان از طریق وب سایت شرکت و همچنین صدور و ارائه کارت شناسایی عکسدار ممهور به مهر شرکت مشتمل بر نام و نامخانوادگی، نام پدر، کد ملی، کد واحد بازاریابی شبکه ای، شناسه بازاریاب و نام شرکت. تبصره- اتصال وب سایت شرکت بازاریابی شبکهای به سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت )به نشانی:ir.gov.mimt.unicode)برای نظارت بر پایگاه داده شرکت الزامی است. 3 -عدم جذب بازاریاب از بین افراد کمتر از هجده سال سن. 4 -ممنوعیت بکارگیری بازاریابان از بین کارکنان شرکت بازاریابی شبکهای و دستگاهها و نهادهای دارای مسئولیت نظارت بر شرکتهای بازاریابی شبکهای. 0 -برگزاری کلیه جلسات بازاریابان در دفتر و یا شعب شرکت. 6 -برگزاری رایگان دوره آموزشی مشتمل بر آموزش فرآیند و مفاهیم بازاریابی شبکهای و منشور اخالقی شرکت با مشارکت بازاریابان سطوح باالتر، برای سایر بازاریابان و ارائه محتوای دوره های آموزشی به دبیرخانه کمیته نظارت برای تطبیق با مقررات. 8 8 -پرهیز از هرگونه اغواگری و تبلیغ خالف واقع برای جذب بازاریاب و یا درباره محصوالت شرکت. 7 -فروش مستقیم محصوالت به بازاریاب و منع فروش از طریق بازاریاب به بازاریاب دیگر. 9 -عدم تشویق بازاریابان به خرید محصوالت بیش از توان فروش و یا مصرف شخصی. 25 -انجام تمامی پرداختها در قالب حق کمیسیون و پاداش به بازاریابان مطابق با طرح سوددهی. 22 -میزان فروش ماهیانه محصوالت به بازاریابان برای واجد شرایط شدن دریافت حق کمیسیون و پاداش، باید در صورت انبار شدن کاال نزد بازاریاب قابل تعدیل باشد. 22 -پرداخت حق کمیسیون بازاریابان صرفاً براساس فروش محصوالت و درازای مشارکت جمعی سطوح باالتر در جذب و آموزش بازاریابان جدید، نه عضوگیری. 23 -انجام تمامی تراکنشهای مالی ) از قبیل خرید، فروش و پرداخت حق کمیسیون و پاداش( از طریق سیستم بانکی کشور به نام شرکت. 24-ارائه کلیه اطالعات مربوط به عملیات بازاریاب نظیر میزان فروش شخصی و میزان فروش گروهی به صورت ماهیانه به وی. تبصره- شرکت موظف است کلیه اطالعات مربوط به عملیات بازاریابها و سوابق پرداختها را برابر مقررات مستندسازی کند. 20 -ایجاد درگاهی برای رسیدگی به شکایات و نارضایتیها با قابلیت ثبت در پایگاه دادههای شرکت و ارائه کدرهگیری و پاسخگویی به شکایات )حداکثر به مدت ده روز(. 26-باز پس گرفتن محصوالت فروخته شده که قابل فروش مجدد است مطابق شرایطقرارداد فیمابین شرکت و بازاریاب. ماده11 -شرکت میتواند اقدام به تاسیس شعبه نزد مرجع ثبت شرکتها نموده در اینصورت مکلف است برای تاسیس شعب مدارک الزم شامل: سند مالکیت یا اجاره نامه و گواهی صالحیت شخصی مسئول شعبه )فردی غیر بازاریاب( و انتظامی و ترافیکی شعبه را به دبیرخانه کمیته نظارت ارائه نماید. ماده12 -شرکت بازاریابی شبکهای مکلف است در صورت انحالل طبق قانون تجارت به نحوی عمل 9 نمایدکه تعهدات خود را در قبال محصوالت خریداری شده توسط بازاریابان و مصرفکنندگان انجام دهد و حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از اعالم انحالل پروانه کسب خود را جهت ابطال به اتحادیه تحویل نماید. تبصره1 -درصورت ابطال پروانه کسب، شرکت موظف است با رعایت تشریفات قانونی حسب مورد نسبت به انحالل شرکت و یا تغییر موضوع فعالیت شرکت اقدام کند. تبصره2 -در صورت اعالم توقف شرکت، پروانه کسب تعلیق و در صورت صدور حکم ورشکستگی، پروانه کسب ابطال می گردد. ماده 13 -عناوین تخلفات و نحوه برخورد با مرتکبین آن: مجازاتهای بندهای )الف(، )ب( و )ج( این ماده درصورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل آن، از سوی کمیته نظارت اتخاذ می گردد. الف(- اخطار کتبی: 2 -عدم پرداخت حق کمیسیون به صورت ماهیانه. 2 -تشویق به خرید محصول بیش از توان فروش و یا مصرف شخصی. 3 -تعیین حجم خرید مشخصی از سبد کاال)استراتژی فروش(. 4 -عدم برگزاری آموزش رایگان برای بازاریابان. 0 -جذب بازاریاب از بین افراد کمتر از هجده سال. 6 -عدم انعقاد قرارداد بین شرکت و بازاریابان. 8 -عدم صدور کارت شناسایی عکسدار برای بازاریابان. 7 -پرداخت حق کمیسیون و پاداش از محصوالت شرکت. 9 -رعایت نکردن تعهدات موضوع قرارداد از جمله تاخیر در ارسال و بازپسگیری کاال. 25 -عدم درج مقررات مربوط به بازاریابی شبکهای و طرح سوددهی در سامانه شرکت. 22 -تغییر مفاد اساسنامه بدون هماهنگی با دبیرخانه کمیته نظارت. 22 -عدم رعایت قانون و مقررات صنفی و تصمیمات کمیته نظارت. 23 -تشکیل جلسات در خارج از محل شعب. 24 -تبلیغ خالف واقع درباره محصوالت و طرح سوددهی. 11 20 -تاسیس شعب غیر مجاز. تبصره1 -درصورت ارتکاب تخلفات فوق، عالوه بر اخطار، به تشخیص کمیته نظارت محدودیتهایی نظیر عدم راهاندازی شعب و عرضه محصوالت جدید تا زمان اصالح عملکرد شرکت و تطبیق آن با مقررات اعمال خواهد شد. تبصره2 -پس از ابالغ اخطار، شرکت موظف است ظرف مدت بیست روز نسبت به اصالح عملکرد اقدام نماید. در غیر اینصورت نسبت به تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد اقدام خواهد شد. ب(- تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد: 2 -اخذ هرگونه وجه یا ما به ازاء برای ورود به شرکت بازاریابی شبکهای. 2 -انجام عملیات مالی و پرداختهای شرکت خارج از سیستم بانکی. 3 -تغییر طرح سوددهی بدون کسب مجوز. 4 -فروش محصوالت خارج از فهرست دبیرخانه کمیته و یا عرضه محصوالت فاقد مجوز الزم نظیر پروانه بهداشتی و استاندارد حسب مورد. 0-تکرار و یا تعدد دفعات ارتکاب تخلفات مندرج در بند )الف(برای مرتبه سوم درطول یک سال مالی. 6 -ارتکاب تخلف در تبصره های بند )الف(. تبصره: مدت تعلیق سه ماه خواهد بود؛ درصورتی که بعد از گذشت یک ماه از دوره تعلیق، شرکت نسبت به اصالح عملکرد و تطبیق آن با مقررات اقدام کرد، تعلیق خاتمه مییابد. ج(- ابطال پروانه کسب و تغییر رنگ نماد به قرمز: 2 -عدم اصالح عملکرد در دوره مدت تعلیق. 2 -تکرار یا تعدد دفعات ارتکاب تخلفات مندرج در بند )ب( در طول یک سال مالی. 3 -انحالل شرکت. 4 -عدم فعالیت شرکت به مدت حداقل شش ماه. 0 -عدم تمدید پروانه کسب پس از انقضای مدت اعتبار آن پس از اخطار یک ماهه اتحادیه. 11 ماده14 -فرد صنفی میتواند اعتراض خود را به تعطیلی واحد صنفی ظرف مدت پانزده روز پس از ابالغ، به دبیرخانه هیات عالی نظارت تسلیم کند. دبیرخانه موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مطابق مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. بخش سوم: نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات ماده 15 -به منظور نظارت برعملکرد شرکتهای بازاریابی شبکهای و کسب و کارهای مجازی از حیث رعایت قانون و مقررات نظام صنفی، حسب موردکمیتهای مرکب از نمایندگان مرکز اصناف و بازرگان ایران )به عنوان رییس(، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت اطالعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی مربوط )هرکدام در حدود صالحیت و وظایف خود( با وظایف زیر تشکیل میشود. کمیته مذکور دارای دبیرخانهای است که در مرکز اصناف و بازرگانان ایران مستقر است و مسئولیت هماهنگی و انجام امور اجرائی آنرا برعهده دارد. ماده 16 -وظائف و اختیارات کمیته نظارت به شرح ذیل است: 2 -تهیه فرمهای الگو )از جمله قرارداد بازاریابان و اساسنامه شرکت بازاریابی شبکهای(. 2 -تعیین فهرست گروه محصوالت مصرفی. 3-اعالم نظردرخصوص طرح سوددهی شرکتهای بازاریابی شبکهای براساس ارجاع دبیرخانه کمیته نظارت. 4 -تعیین ضوابط رتبهبندی شرکتهای بازاریابی شبکهای و اعمال آن. 0 -هدایت، هماهنگی و راهنمایی ردههای متناظر استانی کمیته جهت نظارت بر عملکرد کسب و کارهای مجازی و دفاتر و شعب شرکتهای بازاریابی شبکهای. 6 -رسیدگی به تخلفات کسب و کارهای مجازی و شرکتهای بازاریابی شبکهای و حسب مورد اعالم تخلفات به مراجع ذیربط. تبصره1 -رسیدگی مذکور مانع اعمال نظارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر کسب وکارهای مجازی مطابق مقررات مربوط نخواهد بود. 12 تبصره2 -شرکت بازاریابی شبکهای باید با اعالم دبیرخانه کمیته محدودیت الزم را برای بازاریاب متخلف اعمال نماید در هرصورت تخلف بازاریاب در عملکرد شرکت لحاظ میگردد. تبصره3 -درصورت تخلف شرکت از مقررات این آییننامه بنا به تشخیص کمیته نظارت، نیروی انتظامی نسبت به پلمب دفتر یا شعبه شرکت متخلف اقدام مینماید. ماده 17 -مراحل رسیدگی به تخلفات: الف- ابالغ موارد تخلف به دارنده پروانه کسب براساس گزارشها و شکایات دریافتی. ب- اخذ دفاعیه )دارنده پروانه کسب میتواند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابالغ، دفاعیه مستند خود را ارائه نماید(. ج- تشکیل جلسه رسیدگی حداکثر پانزده روز پس از دریافت دفاعیه و تکمیل پرونده. تبصره- حضور اشخاص ذینفع در جلسه رسیدگی در صورت درخواست آنها بالمانع میباشد. ماده 18 -احکام این آییننامه در ارتباط با کسب و کارهای مجازی، در حدودی که شرکت بازاریابی شبکهای، به فروش کاال یا ارائه خدمات در فضای مجازی مبادرت میورزد، الزماالجرا خواهد بود. ماده 19– درصورت بروز تخلفات گسترده، به منظور پیشگیری از عوارض احتمالی آن، کمیته نظارت میتواند ضمن تعلیق فعالیت واحد صنفی موضوع این آییننامه)ظرف شش ماه( همزمان به موضوع رسیدگی نماید. بخش چهارم: سایر مقررات ماده21 -کلیه دستگاههای طرف استعالم موضوع این آییننامه موظفند، حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعالم، نظر قطعی و نهایی خود را اعالم دارند. اعالم نظر موافق باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط و نظر مخالف نیز با ذکر علت و مستند به دالیل قانونی باشد. در غیر این صورت و یا در صورت عدم اعالم نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی میگردد و پاسخ منفی دستگاههای استعالم شونده خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانهکسب نخواهد شد. ماده21 -رسیدگی به شکایات متقاضیان پروانه کسب: 2 -چنانچه اتحادیهدرخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا با صدور پروانه کسب مخالفت 13 نماید، باید مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز با ذکر دالیل مستند به متقاضی و از طریق سامانه اینماد در مورد کسب و کار مجازی اعالم کند. 2 -درصورتی که متقاضی نسبت به آن معترض باشد، میتواند ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ، اعتراض خود را به اتاق اصناف ایران تسلیم دارد. 3 -اتاق اصناف ایران مکلف است راساً و یا از طریق اتاق اصناف شهرستان محل استقرار دفتر و یا اقامتگاه فرد صنفی، ظرف پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی کند. 4 -در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف ایران معترض باشند میتوانند ظرف بیست روز از زمان ابالغ، اعتراض خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس کنند.دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است ظرف مدت پانزده روز برابر مقررات رسیدگی و نتیجه را اعالم نماید. ماده22 -شرایط تمدید پروانه کسب و کار مجازی و شرکت بازاریابی شبکهای: 2 -گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده )موضوع ماده)276 )قانون مالیاتهای مستقیم(. 2 -تصویر آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران در صورت ثبت هر نوع تغییرات در شرکت )برای اشخاص حقوقی(. 3 -گواهی گذراندن دورههای آموزشی احکام تجارت و کسب و کار)موضوع بند )ن( ماده)35) قانون نظام صنفی(. ماده23 -در صورت لغو نماد اعتماد الکترونیکی یا ابطال پروانه کسب اعتبار هر دو ساقط میگردد. ماده 24 -شرکتهای بازاریابی شبکهای که براساس مقررات قبلی ایجاد شده اند موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این آییننامه، وضعیت خود را با مقررات آن منطبق نمایند. 14 ماده25 -این آییننامه در اجرای مواد )2(،)22 )و تبصره ماده)78 )قانون نظام صنفی مشتمل بر)20 )ماده و )29 )تبصره توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت، وزارت اطالعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه و در یکصدو دوازدهمین و یکصدو سیزدهمین جلسه هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ 52/22/2390به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و جایگزین آییننامه قبلی میگردد.

روش ها و هزینه های ارسال سفارشات

در این فروشگاه کلیه روش های ارسال مبتنی بر ارسال کالا از طریق پست سراسری جمهوری اسلامی ایران می باشد .

توضیحات فنی محصول

قهوه یکی از نوشیدنی­های رایج است که امروز طرفداران زیادی پیدا کرده است. واژه قهوه از زبان آفریقائی گرفته شده است. قهوه­ای که در فنجان دارید محصولی از درخت همیشه سبز است که میوه­های آن شبیه گیلاس است و به گیلاس قهوه مشهور است. دانه­های قهوه سرشار از آنتی اکسیدان هستند ترکیبات فنولیک موجود در قهوه از چای و کاکائو بیشتر است و آن را بعنوان پادشاه آنتی اکسیدان­ها می­نامند. قهوه دارای کافئین بالایی است که باعث افزایش هوشیاری، توجه و سرعت واکنش می­شود. فول کافی توانسته با استفاده از دانه­ های مرغوب قهوه و تنوع فرمولاسیون محصولات جدید متناسب با هر سلیقه­ ای نوشیدنی­ های قهوه را به بازار عرضه نماید.

موکاچینو:

موکاچینو فول کافی، ترکیبی از شیر به همراه یک قهوه خوش طعم و پودر کاکائوی مرغوب است. موکای شکلاتی یکی از انواع دلچسب و خوش مزه محصولات قهوه می­باشد که نام آن برگرفته از نام بندری در یمن است که در گذشته بازار اصلی فروش قهوه در جهان بوده است . دانه­های قهوه مورد استفاده در محصولات فول کافی از نوع عربیکا است که از محبوب­ترین نوع دانه­های قهوه است. با ریختن یک ساشه موکاچینو در یک ماگ با حجم 150 میلی لیتر آب داغ از طعم دلچسب آن لذت ببرید.

مشخصات فنی و جزئیات محصول
دسته بندی
موکاچینو
برند
FULCAFE
کشور سازنده
ایران
نظرات کاربران
هیچ نظری تا الان ثبت نشده است ، شما اولین نفر باشید ...
برای ارسال کامنت باید وارد حساب خود شوید
ورود ثبت نام
جزئیات سفارش
وضعیت سفارش
هزینه سفارشات
محصولات انتخاب شده
توضیحات سفارش